RvKUIBL4dCpAvm92FV3bycvRczG025ki RvKUIBL4dCpAvm92FV3bycvRczG025ki aa5cbb83a01399deb1ee9d4bba694c7f
漫画家。2017年に光文社より#こじらせ処女の初彼氏、2020年9月に祥伝社より夫を捨てたい。2021年9月にKADOKAWAより夫にキレる私をとめられないを出版。 すべて

漫画家。2017年に光文社より#こじらせ処女の初彼氏、2020年9月に祥伝社より夫を捨てたい。2021年9月にKADOKAWAより夫にキレる私をとめられないを出版。

閉じる