YZ8NPZTyMW8RPSOLmv1tdSwYQdYtVgIv YZ8NPZTyMW8RPSOLmv1tdSwYQdYtVgIv 5fef6eeeef4fa79468692b24433f7987
2023年の目標は”努力しない”です。 世界最低レベルの漫画を目指す クソみたいな漫画を描き続けたい   すべて

2023年の目標は”努力しない”です。

世界最低レベルの漫画を目指す

クソみたいな漫画を描き続けたい


閉じる